.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

שומרים, מתחסנים, וחוזרים לחיים - בסמ"ה

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית בסמ"ה

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

בני נוער וצעירים מתנדבים/ות מובילים ומשתתפים בהפקת סרטון הסברה המעודד שמירה על הנחיות וקריאה לעידוד חיסונים, מלווים אזרחים ותיקים למתחמי חיסונים, מחלקים מגנטים לבתים ביישוב הכוללים מסר של שמירה על הנחיות ומחלקים פליירים ברחובות היישוב, לעידוד שמירה על ההנחיות. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

פעילותם של המתנדבים/ות תיצור שיח ביישוב על אודות החשיבות של החיסונים והשמירה על ההנחיות ותעודד את התושבים לשמור על ההנחיות ולהתחסן. יצירת שיח על חשיבות החיסונים, יותר אנשים שהולכים להתחסן

פרטים ליצירת קשר:

מוחמד קבהא, מנהלת מחלקת נוער ורכז התנדבות בשעת חירום

mohamet86@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת